Advanced search | Statistics

Isikuandmete avaldamisest

Kõik veebikeskkonna www.teatmik.ee poolt taasavaldatavad andmed on avalikud ja tasuta.

Isikuandmete kaitse seaduse (https://www.riigiteataja.ee/akt/130122010011) kohaselt füüsilise isiku eesnimi, perekonnanimi, sünnikuupäev ega isikukood ei kuulu delikaatsete isikuandmete hulka.

Äriseadustiku (https://www.riigiteataja.ee/akt/131122010019) kohaselt on äriregistri kanded avalikud ja igal ühel on õigus tutvuda registrikaardi ja äritoimikuga. Registrikaardid sisaldavad esindusõiguslike isikute eesnime, perekonnanime ja isikukoodi. Samuti on avalik registrikaartide kannete ajalugu. Avalike andmete taasavaldamine ei ole keelatud.

Andmekaitse Inspektsiooni seisukohalt juriidilisel isikul kui seaduse alusel loodud abstraktsel moodustisel eraelu ei ole ja sellega seonduvad andmed, sh ka juhatuse liikmete nimed ja isikukoodid isikuandmete kaitse seaduse kaitsealasse ei kuulu, sest tegemist pole eraeluliste, vaid majandustegevusega seonduvate andmetega. Allikas: Avaliku teabe seaduse ja Isikuandmete kaitse seaduse täitmisest aastal 2012. Andmekaitse Inspektsioon, 2013

Andmete vanusega seotud asjaolud on kirjeldatud jaos Kasutamistingimusted.


Contact

d-Systems OÜ
E-mail: infoteatmik.ee